Condicions d'Arrivo Cycling

Els termes i condicions que a continuació s'indiquen regulen l'accés i l'ús de l'adreça URL http://www.arrivocycling.com/ (en endavant WEBSITE) propietat de ARRIRERE DU gran grup, SL, (des d'ara arrivo) .

a

IDENTIFICACIÓ DE LES PARTS

D'una banda, arrière DU gran grup, SL, (Arrivo) societat limitada unipersonal amb domicili social al C / Parres, 51, 07570, Artà, Illes Balears, amb CIF B16537474 i inscrita en el Registre Mercantil de Palma de Mallorca, Tom 2721, Foli 57, Full PM-82.183, Inscripció 1 Telèfon de contacte +34.648.789.170 i direcció de correu electrònic [email protected].

i, d'una altra banda, la persona física, d'ara endavant USUARI, que accedeix a la pàgina per informar-se i contractar els serveis oferts a través del WEBSITE. L'usuari declara que és major d'edat (major de 18 anys) i té la capacitat legal necessària per adquirir els serveis oferts a través del WEBSITE i per utilitzar-lo segons les condicions generals que a continuació es detallen, les quals declara comprendre i acceptar expressament. En cas de contractació per part d'un menor d'edat, arrivo no serà en cap cas responsable havent d'assumir el menor, pares o tutors les despeses que això pogués ocasionar.

a

CONDICIONS GENERALS

a

ACCÉS A lA WEBSITE

Les pantalles de l'WEBSITE suporten els següents navegadors: Chrome, Firefox, Internet Explorer 10 i 11, Safari i Òpera. Arrivo no es responsabilitza dels resultats obtinguts utilitzant un navegador o sistema operatiu diferent.

Els usuaris que accedeixin a l'WEBSITE mitjançant dispositius que compten amb pantalles de format reduït, manifesten haver accedit prèviament mitjançant un dispositiu amb algun dels navegadors indicats en el paràgraf anterior i haver consultat les condicions del web i tots els avisos posats a disposició de l'destinatari sense cap tipus de restricció per les característiques de el dispositiu amb el qual es formalitzi la reserva.

CONTINGUTS I RESPONSABILITAT

Arrivo és una agència de viatges minorista. Com a tal, pot oferir producte turístic de tercers (majoristes), tant serveis solts com viatges combinats, i / o pot també confeccionar viatges combinats per a la venda directa a el client final, i no a terceres empreses. Arrivo no confecciona viatges combinats per a la venda a tercers.

Es posa en coneixement de l'USUARI que la contractació dels viatges combinats es regeix pel que disposa el Llibre IV de Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries ia la condicions específiques acordades amb l'usuari en funció de l'organitzador de el viatge combinat, que pot ser un majorista, sent arrivo una agència de viatges minorista.

els proveïdors de productes o serveis i els organitzadors / majoristes que organitzin el viatge combinat, cadascun dins de l'àmbit de les seves respectives obligacions, són responsables davant l'USUARI de l'acompliment de les obligacions derivades de la normativa en vigor i de les condicions de venda de cada un dels productes i serveis o viatges combinats que es contractin, sense que arrivo assumeixi obligació ni responsabilitats litat respecte d'aquells productes o serveis que no presti directament, més enllà de les obligacions que legalment li corresponen sempre que actuï com a minorista.

En cas d'utilització de l'web per a la reserva d'producte turístic, l'USUARI queda informat que la compra de productes / serveis a través de l'WEBSITE significa l'acceptació per l'usuari de (i) aquestes condicions generals, (ii) les condicions particulars d'aplicació a l'tipus de producte / servei en concret que es vagi a contractar i ( iii) les condicions pròpies de l'proveïdor del producte / servei.

l'usuari consenteix a acceptar i respectar els termes i condicions de compra que s'estableixin pel proveïdor del producte turístic per al qual es formalitzi la reserva. Aquestes condicions poden incloure el pagament de qualssevol imports meritats i el compliment de qualssevol normes i restriccions sobre la disponibilitat de tarifes, productes o serveis, així com de les condicions de cancel·lació o impossibilitat de cancel·lació.

El viatger és responsable de complir amb els requisits governamentals de documentació de sortida, entrada i altres.

a

PROCÉS dE COMPRA

amb caràcter previ a la contractació, s'informa a l'usuari que té en el WEBSITE a la seva disposició un apartat anomenat Com fer la reserva, en el qual s'especifiquen els diferents tràmits que s'han de seguir per dur-la a terme.

en el WEBSITE la reserva pot realitzar-se en espanyol o en anglès. La majoria dels camps són lliures, de manera que el WEBSITE no compta amb mitjans per identificar i corregir errors en la introducció de les dades, per tal motiu serà responsabilitat de l'USUARI qualsevol error comès a l'introduir aquestes dades.

el document en què es formalitza el contracte per mitjà de el qual el client adquireix qualsevol producte o servei turístic a través de l'WEBSITE serà enviat a l'usuari per correu electrònic. En aquest correu se li donarà la informació relativa als productes i / o serveis contractats, el número de localitzador, totes les indicacions relatives a la forma de pagament, condicions de cancel·lació, altres informacions útils i, si escau, l'enviament de la documentació del seu viatge. Igualment, el document serà arxivat per Arrivo i l'USUARI podrà accedir a la mateixa en qualsevol moment a través de l'apartat Els meus Reserves de l'WEBSITE, que consta a la part superior dreta de la mateixa, introduint la seva adreça de correu electrònic i clau.

La compra de qualsevol producte només serà efectiva en el moment en què arrivo realitzi el càrrec de manera vàlida en funció de el mitjà de pagament escollit, podent fins dit moment ser cancel·lada per part de arrivo.

els mitjans de pagament disponibles són:

pAGAMENT AMB TARGETA dE CRÈDIT O DÈBIT. A les targetes de dèbit l'import carregat es retira automàticament del compte associat, en les targetes de crèdit l'USUARI pot disposar de diners sense tenir fons en el compte associat, i l'import es carrega normalment a principis del mes següent a la compra.

No sempre estan totes aquestes opcions de pagament activades, dependrà de l'tipus de producte i de l'antelació amb que realitzi la reserva.

el fet de sol·licitar una reserva implica compromís per part de l' client en autoritzar el càrrec per la totalitat de l'import del producte, servei o viatge combinat contractat.

en els preus indicats no s'inclouen les taxes locals, ni en el seu cas les taxes d'entrada i / o sortida de l' país.

a

DRET dE DESISTIMENT

És la facultat que té l'usuari de deixar sense efecte un contracte en determinats casos sense necessitat de justificar la seva decisió ni assumir cap penalització.

En virtut de l'article 103 apartat l) de Reial decret legislatiu tiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, no és aplicable el dret de desistiment als contractes que es refereixin a subministrament de serveis d'allotjament per a fins diferents del de servir d'habitatge, transport de béns, lloguer de vehicles, menjar o serveis relacionats amb activitats d'esplai, si els contractes preveuen una data o un període d'execució específics.

pel que fa a el transport de persones, segons l'article 93 k) de Reial Decret Legislatiu 1/2007 pel qual s'aprova el Text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris la regulació de les vendes a distància (a excepció de l'article 98.2) no resulta d'aplicació als contractes de servei de transport de passatgers. Pel que en les reserves de serveis de transport de persones no és aplicable el dret de desistiment. D'aquesta manera, en el cas que l'USUARI manifesti la seva voluntat de cancel·lar bitllets de transport contractats li seran d'aplicació les condicions de cancel·lació de la companyia de què es tracti.

Pel que fa als viatges combinats, l'article 160 de el mateix text legal disposa que l'usuari podrà en tot moment deixar sense efecte els serveis sol·licitats o contractats, tenint dret a la devolució de les quantitats que hagués abonat, però haurà d'indemnitzar l'organitzador o al detallista en les quanties :

El client ha d'abonar el 100% de l'import total de el viatge, si la cancel·lació es produeix amb menys de 30 dies d'antelació a la data de l'inici de el viatge.

Si no es presenta a la sortida, el consumidor i usuari està obligat a l'pagament de l'import total de el viatge, abonant, si escau, les quantitats pendents excepte acord entre les parts en un altre sentit.

en el cas que el viatge combinat estigués subjecte a condicions econòmiques especials de contractació, com ara noli d'avions, vaixells o tarifes especials, les despeses de cancel·lació s'establiran d'acord amb les condicions acordades entre les parts.

En situacions excepcionals de força major, s'aplicaran les pràctiques de canvi de data, bo bescanviable i / o devolució d'imports seguint la legislació vigent i les pràctiques aplicades per la resta de la indústria turística en aquesta mateixa situació o similar.

a

DRETS dE PROPIETAT INDUSTRIAL i INTEL·LECTUAL

La totalitat d'aquest WEBSITE: text, imatges, marques , Gràfics, logotips, botons, arxius de software, combinacions de colors, així com l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, és propietat de Arrivo i queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Així mateix, queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o radiodifusió, total o parcial, de la informació continguda en aquestes pàgines, qualsevol que fos la seva finalitat i el mitjà utilitzat per a això.

Els Usuaris, utilitzaran el WEBSITE únicament i exclusivament per a ús privat i particular. Els Usuaris no podran copiar, reproduir, transmetre o distribuir de qualsevol manera el contingut d'aquest WEBSITE o dels serveis que poden obtenir-se a través del mateix, sense el permís escrit de arrivo.

Els Usuaris no podran establir Enllaços a pàgines web de l'WEBSITE sense consentiment escrit de arrivo.

arrivo no es farà responsable, directament ni subsidiàriament dels:

La infracció per l'USUARI dels drets de propietat intel·lectual i industrial , dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar ia la imatge de les persones (fotografies), dels drets de propietat i de tota altra naturalesa pertanyents a un tercer com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició , recepció, obtenció o accés als continguts.

els enllaços i hipertext que possibilitin, a través del WEBSITE accedir a l'usuari a prestacions i serveis oferts per tercers, no pertanyen ni es troben sota el control de Arrivo; no serà responsable ni de la informació continguda en els mateixos ni de qualsevol efecte que poguessin derivar d'aquesta informació.

a

INFORMACIÓ GENERAL

El portal es reserva el dret a modificar, limitar o cancel·lar els termes i condicions aplicables a l'WEBSITE referit anteriorment. En qualsevol cas, són aplicables les condicions que estiguessin en vigor quan el client va formalitzar la reserva, o les posteriors si aquestes fossin més favorables per als interessos de consumidor.

Arrivo es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a l'Portal i / o als Serveis, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís a aquells USUARIS que incompleixin aquestes condicions Generals.

Les presents condicions estaran sotmeses a la legislació espanyola. Seran competents per conèixer de qualsevol litigi que es derivi de les presents condicions els tribunals de Palma de Mallorca, a excepció que, segons el que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, la contrapart tingués la condició de consumidor o usuari, en aquest cas seran competents els tribunals de el domicili de l'consumidor.